Kategorie
Dzieci Konkursy

Konkurs plastyczny

Centrum Kultury Raszyn serdecznie zaprasza wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z Gminy Raszyn do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Moja Mama”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD TYTUŁEM „MOJA MAMA”

§1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Moja Mama” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.

§2
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
– uczczenie Święta Dnia Matki
– rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
– pogłębianie umiejętności plastycznych w tworzeniu portretu i postaci ludzkiej
– prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie


1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z placówek oświatowych na terenie Gminy Raszyn.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu
zawarte w Regulaminie.
3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych
technikach malarskich lub rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie)
w formacie A3.
4. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie dwie prace.
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:
* imię i nazwisko autora pracy
* tytuł pracy
* wiek dziecka i klasę
* pełną nazwę placówki do której uczęszcza autor pracy oraz numer telefonu tejże placówki.
6. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
7. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć
w terminie do dnia 24 maja 2016 roku na adres:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Moja Mama”

§4
Kryteria oceny


1. Zgodność z tematyką konkursu: „Moja Mama”
2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu.
3. Wrażliwość plastyczna autora.

§5
Komisja Konkursowa


1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 25 maja 2016 r.
3. Konkurs jest jednoetapowy.

§6
Nagrody


1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Komisja Konkursowa przyjęła ocenę prac w trzech kategoriach wiekowych:
– Kategoria I (klasy przedszkolne i zerówki)
– Kategoria II (klasy I-III)
– Kategoria III (klasy IV-VI)
3. Komisja Konkursowa przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie w dniu 29 maja 2016 na Stadionie KS Raszyn podczas pikniku rodzinnego organizowanego przez Centrum Kultury Raszyn z okazji „Dnia Dziecka 2016”.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
6. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagród będzie można zgłosić się do siedziby Organizatora konkursu (CKR) w terminie do dnia 15 czerwca 2016 roku.

§7
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury
Raszyn oraz na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/centrumkulturyraszyn

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej
Organizatora Konkursu.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu
należnej staranności.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22/ 720 06 53

Anna Sołtysiak – opiekun konkursu
tel. 500 616 440

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „MOJA MAMA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY RASZYN

Liczba i tytuł prac
1. ……………………....
2. ……………………....

Imię i nazwisko autora prac
……………………..…………………..

Wiek / kategoria wiekowa
……………………..………………

Imię i nazwisko nauczyciela
numer telefonu/
e-mail
……………………..…………………….
……………………..…………………….

Nazwa i adres placówki oświatowej
……………………..……………………..………….

Numer telefonu/
e-mail placówki oświatowej
……………………..…………………….
……………………..…………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy. Poprzez zgłoszenie prac do Konkursu nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.

………….……………………. Data i podpis nauczyciela