Konkurs Fotograficzny

2016_04_17 konkurs

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZIEMIA RASZYŃSKA W OBIEKTYWIE”

KONKURS ODBYWA SIĘ W RAMACH OBCHODÓW
DNI RASZYNA 2016 ROKU

§1
Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem: „Ziemia Raszyńska w obiektywie” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte
w Regulaminie.
3 . Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Każdy uczestnik zgłasza co najwyżej 4 prace fotograficzne, pojedyncze lub cykl – dyptyk, tryptyk, kwadryptyk.
5. Prace fotograficzne powinny być wykonane na papierze fotograficznym o gramaturze min. 180g/m2 i oprawione, najlepiej w antyramę (nie przyjmujemy prac oprawionych w szkło!) prace mogą mieć również neutralne pass-partout, białe lub jasnoszare. Całość musi być przygotowana do ekspozycji (z uchwytem do powieszenia pracy). Prace niespełniające tych wymagań nie będą oceniane.
6. Wymaganym formatem pracy jest A3 (ok. 30×40 cm.)
7. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę z opisem:
* imię i nazwisko autora pracy
* tytuł pracy
* rok powstania
* technika
8. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub przesłać (liczy się termin dostarczenia) w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 roku na adres:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
z dopiskiem:
Konkurs fotograficzny pt. „Ziemia Raszyńska w obiektywie”
Prace należy przesłać również w formie elektronicznej w wyżej wymienionym terminie na adres: anna.soltysiak@ckr.raszyn.pl
Plik w formacie JPG, minimalne wymiary: 1920 x 1080 pix., 300 lub 600 dpi.
9. Interpretacja tematu jest dowolna (architektura, pejzaż lub wydarzenie, itp.)
10. Uczestnicy konkursu sami pokrywają koszty związane z wykonaniem i przygotowaniem pracy.
11. Uczestnik konkursu przyjeżdża na własny koszt i sam pokrywa ew. koszty pobytu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru prac do ekspozycji.
13. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

§3
Komisja Konkursowa

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Jury konkursu przyzna 3 główne nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

§4
Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody, w formie karty podarunkowej do Media Markt:
I NAGRODA – karta podarunkowa o wartości 750 złotych
II NAGRODA – karta podarunkowa o wartości 500 złotych
III NAGRODA – karta podarunkowa o wartości 250 złotych
WYRÓŻNIENIA – karta podarunkowa o wartości 100 złotych.
5. Zakończenie Konkursu, wyłonienie prac laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego wernisażu w dniu 17 kwietnia 2016 roku.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagród będzie można zgłosić się do siedziby Organizatora w terminie do 15 maja 2016 roku.

§5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury Raszyn i na facebooku:
https://www.facebook.com/centrumkulturyraszyn
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej pt.: „Ziemia Raszyńska w obiektywie” odbędzie się 17 kwietnia (niedziela) 2016 o godz. 17.00
w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Raszyn, poziom 2, Al. Krakowska 29a.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Anna Sołtysiak – kurator wystawy
tel. 500 616 440
lub
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22/ 720 06 53

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs Fotograficzny pt. „ Ziemia Raszyńska w obiektywie”
KONKURS ODBYWA SIĘ W RAMACH OBCHODÓW DNI RASZYNA 2016 R.


Imię i nazwisko autora fotografii
……………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………
Nr telefonu……………………
Tytuł pracy / rok powstania / technika wykonania:
1).…………………………………………………………………………………………………………………………….
2)……………………………………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………………………………………
Zapoznałam/łem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję warunki regulaminu konkursu.
Ja, niżej podpisana/ ny / wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie przez Organizatora wystawy – „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie, Al. Krakowska 29 A, 05-090 Raszyn (Administrator danych), moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą wykorzystywane w toku wystawy.
2. Przekazanie pracy na własność Organizatora Konkursu /Centrum Kultury Raszyn/, reprodukowanie prac w katalogu, na stronie internetowej Centrum Kultury Raszyn na Facebooku oraz w artykułach prasowych promujących działalność Centrum Kultury Raszyn.

Informujemy, że dane osobowe tylko do użytku wewnętrznego CKR.


…………………..…………………..
(data i podpis uczestnika wystawy)

#d7151a
Change this in Theme Options